Tầm nhìn và sứ mệnh

Trở thành công ty có qui mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.

Xây dựng Nhựa Long Giang trở thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi mà mọi cá nhân có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng lãnh đạo và cơ hội làm chủ thực sự với một tinh thần dân chủ rất cao.